Photos: Jean-Claude Germain

Texte: sur commande

08JCG00103.jpg

08JCG00103

VUE DE LÉVIS

08JCG00102.jpg

08JCG00102

VIEUX-QUÉBEC

08JCG00097.jpg

08JCG00097

TERRASSE DUFFERIN

08JCG00087.jpg

08JCG00087

PROMENADE SAMUEL DE CHAMPLAIN

PROMENADE SAMUEL DE CHAMPLAIN

08JCG00086.jpg

08JCG00086

PORTE

08JCG00084.jpg

08JCG00084

PLACE ROYALE ET SON QUAI

PLACE ROYALE ET SON QUAI

08JCG00082.jpg

08JCG00082

PACE ROYALE 2

08JCG00077.jpg

08JCG00077

PARLEMENT

08JCG00076.jpg

08JCG00076

PARLEMENT 2

08JCG00069.jpg

08JCG00069

MONUMENT

08JCG00075.jpg

08JCG00075

PARC DE L'ESCARPEMENT

08JCG00042.jpg

08JCG00042

CHATEAU FRONTENAC

08JCG00047.jpg

08JCG00047

CITADELLE

08JCG00053.jpg

08JCG00053

ESCALIER DU PETIT-CHAMPLAIN

ESCALIER DU PETIT-CHAMPLAIN

08JCG00093.jpg

08JCG00093

SILLERY

08JCG00101.jpg

08JCG00101

VIEUX-QUÉBEC 2

08JCG00092.jpg

08JCG00092

RUE DU VIEUX-QUÉBEC

08JCG00091.jpg

08JCG00091

RUE CARTIER

08JCG00090.jpg

08JCG00090

RIVIÈRE SAINT-CHARLES

08JCG00064.jpg

08JCG00064

LE PARLEMENT DE QUÉBEC ET SES HÔTELS

LE PARLEMENT DE QUÉBEC ET SES HÔTELS

08JCG00065.jpg

08JCG00065

LE PORT DE QUÉBEC ET PLACE ROYALE

LE PORT DE QUÉBEC ET PLACE ROYALE

08JCG00083.jpg

08JCG00083

PLACE ROYALE 5

08JCG00056.jpg

08JCG00056

FONTAINE

08JCG00058.jpg

08JCG00058

FRESQUE

08JCG00055.jpg

08JCG00055

FONTAINE 2

08JCG00051.jpg

08JCG00051

ÉDIFICE MODERNE

08JCG00052.jpg

08JCG00052

ÉDIFICE PRICE

08JCG00049.jpg

08JCG00049

DÉTAIL

08JCG00030.jpg

08JCG00030

AVENUE SAINT-DENIS

08JCG00041.jpg

08JCG00041

CHATEAU FRONTENAC ET AVENUE SAINT-DENIS

CHATEAU FRONTENAC ET AVENUE SAINT-DENIS